Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody:

– směrnice 2009/147/ES O ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)
– směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)

Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Tyto typy přírodních stanovišť či druhy mohou být označné jako "prioritní". Pro prioritní typy přírodních stanovišť a druhy platí přísnější kritéria ochrany než pro ostatní.
Obě směrnice byly v naší legislativě implementovány do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona
č. 218/2004 Sb.
Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti – PO (v anglickém originále: Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice, o stanovištích evropsky významné lokality – EVL (v anglickém originále Sites of Community Importace – SCI). Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území Natura 2000. (zdroj: www.nature.cz)

V rámci NATURY 2000 je v České republice chráněno osm druhů motýlů jedná se tzv. „naturové“ druhy:

bourovec trnkový (Eriogaster catax)
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
hnědásek osikový (Euphydryas maturna)
modrásek bahenní (Phengaris nausithous)
modrásek očkovaný (Phengaris teleius)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) – prioritní druh
žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)